Parole ancora attuali?

 

“Molto resta ancora da fare per aiutare i sacerdoti e i fedeli a penetrare il senso dei riti e dei testi liturgici, per sviluppare la dignità e la bellezza delle celebrazioni e dei luoghi, per promuovere alla maniera dei Padri una «catechesi mistagogica» dei sacramenti”.

(Giovanni Paolo II, Lettera apostolica Vicesimus Quintus Annus, 21)

Per il testo completo: http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_letters/documents/hf_jp-ii_apl_04121988_vicesimus-quintus-annus_it.html

“Ritrovare il grande soffio…”

“Sembra sia venuto il tempo di ritrovare il grande soffio che sospinse la Chiesa nel momento in cui la costituzione «Sacrosanctum Concilium» fu preparata, discussa, votata, promulgata e conobbe le prime misure di applicazione” (Giovanni Paolo II, Lettera apostolica Vicesimus Quintus Annus, 23).

Certamente è molto più facile criticare e tornare idealmente a tempi andati che sforzarsi di studiare, ricercare e trovare nuove sintesi. Ma questo è il compito che ci è davanti. E, fortunatamente, il tempo del grande soffio del Concilio Vaticano II può essere meglio approfondito grazie al più facile accesso alla relativa documentazione.

Oggi riproduciamo il testo, presentato alla plenaria della Commissione Preparatoria De Liturgia dell’aprile 1961, preparato dalla Sottocommissione I (De mysterio sacrae Liturgiae). Esso costituisce la primissima tappa redazionale del primo capitolo della Costituzione liturgica, per cui, anche se conoscerà ritocchi e riformulazioni, può essere utile rileggerlo, per respirare un poco di quel clima.

Schema de doctrina propositum

Caput I De mysterio sacrae liturgiae

“Multifariam multisque modis olim Deus loquens patribus in prophetis, novissime diebus istis locutus est nobis in Filio” (Hebr. 1, 1-2), quem “misit evangelizare pauperibus, sanare contritos corde” (Is 61,1; Lc 4,18). Opus redemptionis humanae, cui magnalia a Deo in populo Veteris Testamenti patrata praeluserant, complevit Christus Dominus praecipue per suae mortis, ab inferis resurrectionis et gloriosae ascensionis paschale mysterium, ex quo Ecclesia nascitur, magisque in dies aedificatur, crescit et nutritur, “filii” vero “Dei, qui erant dispersi congregantur in unum” (Jn 11,52).

Nam sicut Christus missus est a Patre, sic Christus Apostolos eorumque successores misit. “Ite, praedicate evangelium omni creaturae” (Mc 16,15), ut non solum annuntiarent Christum morte sua nos a morte eruisse et resurrectione sua in regnum Patris transtulisse, sed etiam quae evangelizarent, per sacramenta efficerent. “Quod enim Redemptoris nostri conspicuum fuit, in sacramenta transivit” (S. Leo M., Serm. 74, 2): per baptismum nempe, necnon per caetera sacramenta, homines inseruntur in paschale Christi mysterium, “commortui, consepulti, conresuscitati” (Rom. 6,4; Coloss 3,1; Eph 2,6; 2 Tim 2,11) ita ut fiant “veri adoratores, quos Pater quaerit” (Jn 4,23).

Unde in omne actione liturgica praesens adest Christus qui nobis loquitur et hoc idem opus salutis pergit, quod degens in terra patraverat, atque laudes Deo Patri indesinenter persolvit. Ecclesia vero, [p. 2/28) ut Sponsa dilectissima, toto corde mysterio Sponsi adhaeret vocemque suam voci Sponsi consociat in laudem Dei. (Cf. Pius XII, Encyclica Mediator Dei, n. 20, n. 2-3). Omnis igitur liturgica celebratio est “actio sacra praecellenter” (Pius XI, Divini Cultus, (Ed. Bugnini 60) utpote actio Christi sacerdotis eiusque Corporis quod est Ecclesia, cuius regales nuptiae cum caelesti sponso celebrantur (Cf. Pius XII, Mediator Dei, 37, 49).

Die dominica, en te kyriake emera (Apoc. 1,10), id est Christi gloriose resurgentis die, Ecclesia in unum convenit ad paschale mysterium celebrandum, tum legendo “in omni Scripturis quae de ipso erant” (Luc. 24,27), tum eucharistiam conficiendo in qua “mortis eius victoria et triumphum repraesentatur” (Concil. Trident., sess. 13, c. 5).

Quotannis unam dominicam diem solemnius ceu Pascha Domini et nostrum Ecclesia celebrat, Noctem vigilantem resurrectionis Christi et liberationis nostrae, fontem baptismatis aperiens. Hoc festum exercitationibus quadragesimalibus praeparatum et per quinquaginta dies continuatum, centrum est totius anni liturgici; in quo tamen anno totum Mysterium Christi explicatur, ab Incarnatione et Nativitate usque ad Ascensionem, Diem Pentecostes et, in ultimis dominicis, exspectationem beatae spei et adventus Domini (Tit 2,13).

            Terrena igitur liturgia est praelibatio celesti illius quae vere eadem est: “cum omni militia celesti exercitus hymnum gloriae Domini canimus”. Sed cum Christus apparuerit vita nostra, tunc et nos apparebimus cum ipso in gloria (Coloss. 3,4).

 

Caput II

De connexione S. Liturgiae cum tota actione Ecclesiae

 

            Licet S. Liturgia non amplectatur totum ambitum actionis Ecclesiae, est tamen culmen ad quod omnia tendere debent et simul fons a quo omnia procedunt.

            Antequam homines ad S. Liturgiam accedere possint, necesse est ut ad fidem et conversionem vocentur: “Quomodo invocabunt in quem non crediderunt? Aut quomodo credent ei, quem non audierunt? Quomodo au-[p. 3/29)]tem audient sine praedicante? Quomodo vero praedicabunt nisi mittantur?” (Rom. 10,14-15). Unde Ecclesia, variis missionis laboribus, praeconium salutis nuntiat. Omnes autem eius conatus ad id diriguntur, ut homines solum Deum verum et quem misit Iesum Christum cognoscant, a viis suis convertantur, per baptismum Patri reconcilientur et ad S. Liturgia et Eucharistiam admittantur.

            Etiam post baptismum receptum, iis qui ad Liturgiam accesserunt, Ecclesia debet semper fidem poenitentiamque praedicare et eos ad sacramenta disponere.

            Ipsamet liturgica celebratio non esset authentica, nisi ea durante pastor conetur ut populous actuose, praesertim vero conscie et fructuose participet.

            Vicissim, liturgica celebration renovat per Eucharistiam foedus Domini cum hominibus eosque in urgentem caritatem Christi trahit. Unde eriuntur omnia opera caritatis et apostolatus, coguntur christiani, qui non sunt de mundo, lucem mundi esse et Patrem glorificare coram hominibus.

            Insuper, esti liturgia sacra sit praecipue oratio ad Patrem et adoratio Divinae Maiestatis, necnon donum gratiae Dei, “magnam continet populi fideli eruditionem” (Conc. Trid. Sess. 22, cap. 8). “In populo rebus fidei imbuendo per easque ad interiora vitae gaudia evehendo longe plus habent efficacitatis annuae sacrorum mysteriorum celebritates quam quaelibet vel gravissima ecclesiastici magisterii documenta” (Pius XI, Encycl. Quas Primas, cf. Bugnini, p. 57). Hoc fit non solum quia in actione liturgica veritates fidei proponuntur, sed praecipue quia, ducendo fideles in mysteriorum celebrationem et eos adiuvando ut de sacramento vivant, Ecclesia pedetentim animas cognitione Domini nutrit et materne introducit in novitatem fidei.

Bibliografia:

Pontificia Commissio De Sacra Liturgia Praeparatoria Concili Vaticani II, Documenta sessionis plenariae mensis aprilis 1961, Relationes subcommissionum, 135-160: Archivio Segreto Vaticano, Conc. Vat. II, busta 1369.

C. Braga, “La genesi del primo capitolo della ‘Sacrosanctum Concilium'”, Ephemerides Liturgicae 113 (1999) 405-448.

12 novembre 1960: quell’ultimo intervento che cambiò tutto

Fra i tanti significativi momenti e i passaggi cruciali della Costituzione liturgica del Vaticano II, sicuramente spicca il giorno 12 novembre 1960.

In quell’occasione i membri della Commissione Preparatoria De Liturgia si erano riuniti, a Roma, per stabilire modalità e tappe del lavoro che era stato loro assegnato: preparare uno schema del documento che i padri conciliari avrebbero discusso nella fase sinodale.

Alla Commissione De Liturgia, dalla Commissione Centrale erano stati indicate alcune questioni, frutto della sintesi della consultazione dell’episcopato mondiale, del mondo accademico cattolico e della Curia romana.

La Segreteria della Commissione De Liturgia fece qualche aggiustamento e integrazione, secondo la libertà che il Segretario Generale della Centrale, mons. Pericle Felici, lasciava alle singole Commissioni.

Il 12 novembre i membri discussero sulle questioni proposte, proponendo qualche ritocco. Al termine della discussione il Segretario, mons. Bugnini, chiese se qualcuno avesse altro da osservare.

Prese la parola – ed ecco il momento cruciale – mons. Jenny, Vescovo ausiliare di Cambrai, esponendo iltimore che da quanto proposto, ne derivasse una visione e un concetto di liturgia solo come culto e come rito. Chiese quindi che venissero presi in considerazione anche alcuni concetti più dottrinali”. Il verbale, redatto da p. Braga, registra queste parole: “Exc. Jenny proponitagatur etiam de quibusdam notionibus generalioribus quae ad liturgiam pertinent, ut, v. gr., de relationibus liturgiam inter et catechesim, liturgiam inter et actionem pastoralem, liturgiam inter et S. Scripturam”.

A seguito dell’intervento di Jenny, anche l’abate Cannizzaro, p. Bevilacqua, p. Jungmann e mons. Hervàs si trovarono d’accordo con Jenny nel chiedere che alle questioni proposte ne venisse anteposta una di carattere più generale sulla natura e importanza della Liturgia nella vita della Chiesa.

Il respiro teologico-biblico della Costituzione ha le sue radici storiche in quella mattinata.

A questi uomini, pastori e studiosi, la Commissione affidò la redazione di un così importante documento, e il 15 novembre fu unanimemente approvata la formazione della I Sottocommissione preparatoria (De Mysterio sacrae Liturgiae eiusque relatione ad vitam Ecclesiae): G. Bevilacqua (relatore). A.-G. Martimort (segretario), H. Jenny, J. Jungmann, G. Cannizzaro, I. Onatibia, H. Schmidt, A. Dirks (consultori). Anche C. Vagaggini fu coinvolto nei lavori, pur non essendo nel novero iniziale dei consultori.

Bibliografia:

C. Braga, «La “Sacrosanctum Concilium” nei lavori della Commissione Preparatoria», in Notitiae 20 (1984) 87-134;

Acta et Documenta Concilio Oecumenicum Vaticano II Apparando, Acta Commissionis Centralis Praeparatoriae Concili Oecumenici Vaticani II, I, Città del Vaticano 1969, 412.

A. Bugnini, La riforma liturgica, Roma 1997, 30-31

M. Felini, La parola della riconciliazione, Roma 2013, 63-64.

Liturgia della Parola o “Servizio divino dell’istruzione”?

In questi giorni ho ripreso in mano un libro di Klaus Gamber, Die Reform der Romischen Liturgie (ne ho la versione inglese, The Reform of the Roman Liturgy: Its Problems and Background, 1993; sul web se ne trova una versione italiana: http://it.scribd.com/doc/75392460/Klaus-Gamber-La-riforma-della-liturgia-romana)

La prefazione di J. Ratzinger alla traduzione francese lo rende un testo cui prestare attenzione (il testo della prefazione si può trovare sul web – in italiano: http://www.messainlatino.it/pag11_sito.htm).
Klaus Gamber è di per sè autorevole, e con senso di rispetto sfoglio le pagine del libro, sottolineando quanto mi pare significativo e annotando osservazioni e spunti interessanti. A margine dei paragrafi, diventano però numerosi gli interrogativi che vado via via appuntando. In effetti, l’incedere dell’argomentazione è piuttosto discorsiva e i giudizi abbastanza drastici e, soprattutto, senza troppe spiegazioni e rimandi.

Una delle questioni principali è – in termini attuali – la discontinuità fra la liturgia preconciliare e quella seguita alla riforma auspicata dal Vaticano II. Di quest’ultima viene stigmatizzata la rottura radicale con il portato della tradizione, espressa nella liturgia post-tridentina.

Senza entrare in tutti gli ambiti del libro, pare interessante e significativo accennare alla valutazione sul nuovo Ordine delle Letture della Messa.

L’indicazione della Costituzione Conciliare (Sacrosanctum Concilium 35) non viene messa in discussione, ma se ne discute l’applicazione concreta. Per la verità il paragrafo dove incomincia l’argomentazione pare essere abbastanza conciliante: “Non c’è niente da dire contro la Liturgia della Parola, o Liturgia Verbi, del nuovo Ordo della Messa. Nè obiettiamo alla possibilità di più di una lettura della Scrittura, ad es. dall’Antico Testamento…”. Poche righe più sotto, Gamber ci sorprende: “Tuttavia, c’è molto da dire contro il nuovo Ordine delle Letture”!! (Gamber, The Reform, 50-51).

Il problema, ci pare di capire, sarebbe che la nuova distribuzione delle letture “abolisce” quella tradizionale. Qualche ritocco, qualche aggiunta di una lettura qui e là avrebbe potuto essere sufficiente, pare insinuare Gamber. Eppure SC 51 afferma in modo chiaro: “Affinchè la mensa della Parola di Dio sia preparata ai fedeli con maggiore abbondanza, vengano aperti più largamente i tesori della Bibbia, di modo che, in un determinato numero di anni, si leggano al popolo le parti più importanti della Sacra Scrittura”.

Un altro ragionamento ci riesce comprensibile. L’autore afferma che sarebbe stata una vera riforma conservare l’ordine tradizionale, inserendo testi addizionali ad libitum da cui scegliere (Gamber, The Reform, 74). Del nuovo Ordo non si discutono le scelte e le pericopi bibliche assegnate ai vari cicli e tempi dell’anno liturgico, ma è problematico – al limite dello scandalo – il fatto che abbia rimpiazzato il tradizionale sistema delle letture, che tuttavia anche Gamber riconosce come povero e da arricchire (più autorevole di Gamber o di ogni altro eminente studioso rimangono i paragrafi SC 35 e 51 di SC!). Rimane difficile da immaginare come sarebbe da attuarsi la da lui auspicata inserzione di testi ad libitum: chi avrebbe dovuto scegliere? ogni vescovo diocesano per la sua chiesa? il singolo celebrante? Poco dopo un’altra critica sorprendente – seppur assolutamente condivisibile in sé: ci sono pastori (?) che sostituiscono testi della Scrittura con passaggi dagli scritti di Karl Marx e Mao Tse-Tung; o persino, se fosse rilevante, si legge qualcosa da un quotidiano: “è abbastanza facile distruggere un antico ordine, ma crearne uno nuovo è qualcosa di più complicato” (Gamber, The Reform, 75) . Si può così semplicemente ascrivere alla responsabilità del nuovo sistema di letture il fatto che ci siano ministri che compiono tali abusi? E se ciò – lamentabilmente – accade con un così solido e strutturato impianto biblico, cosa succederebbe se fosse a regime la proposta di Gamber di testi ad libitum?

Si può leggere con benevolenza l’argomentazione dell’autore, cogliendone la passione e lo struggimento, e condividerne in termini generali le questioni sottese. Ma non si può – onestamente – tacere che talune osservazioni paiono al di fuori di ogni logica e verità.

Illogica – e finisco – è la nota 50, al paragrafo già citato sopra: “Non c’è nulla da dire contro la Liturgia della Parola, o Liturgia verbi…”. La nota: “Liturgia verbi è la traduzione di un’espressione tedesca Wortgottesdienst (Liturgia della Parola); […] Questa espressione non è del tutto conveniente; una migliore avrebbe potuto essere Lehrgottesdienst (Liturgia dell’insegnamento)”  (Gamber, The Reform, 50) [La versione italiana segnalata sopra traduce servizio divino dell’insegnamento].

Qui riecheggia l’antico uso di separare – non solo concettualment – la Messa in due momenti distinti, di cui il primo veniva chiamato Liturgia didattica. Senza entrare nella questione, tutto farebbe pensare che Gamber apprezzasse questo aspetto didattico, se vorrebbe che questa parte del rito della messa venisse chiamato “liturgia dell’insegnamento”. Invece, poco più avanti stigmatizza il nuovo ordine delle letture perchè “seguendo i concetti su cui è basato il culto Protestante, è strutturato primariamente per lo scopo di insegnare al popolo e provvedere alla sua edificazione”   (Gamber, The Reform, 70-71).  Quale è l’argomento che dobbiamo ritenere?

Preferiamo rimanere fedeli al dettato conciliare, che risolve e riconcilia tensioni e contrasti ingiustificati:

“La sacra liturgia, benchè sia principalmente culto della maestà divina, è anche una ricca fonte di istruzione per il popolo (continet populi fidelis eruditionem. [….] Perciò non solo quando si legge ‘ciò che è stato scritto a nostra istruzione (Rm 15,4)’, ma anche quando la chiesa o prega o canta o agisce, la fede dei partecipanti è alimentata, le menti sono elevate verso Dio per rendergli un culto spirituale e ricevere con più abbondanza la sua grazia” (SC 33).

“La predicazione sia attinta prima di tutto dalla fonte della Sacra Scrittura e della liturgia, come annunzio delle meraviglie compiute da Dio nella storia della salvezza, ossia nel mistero di Cristo, mistero che è sempre presente e operante in noi, soprattutto nelle celebrazioni liturgiche” (SC 35,2).

“Le due parti che costituiscono in certo modo la messa, cioè la liturgia della parola e la liturgia eucaristica, sono congiunte tra loro così strettamente da formare un solo atto di culto (SC 56).

Invece di rimanere ancorati su polemiche sterili  e continuare a esprimere giudizi categorici e apodittici, perchè non cercare nello studio paziente delle questioni l’avvicinamento alla verità? Ecco perchè un modo costruttivo di rispondere alle obiezioni di Gamber ci sembra sia quello di studiare ancora più a fondo le motivazioni e i passaggi della riforma.

A questo proposito ci pare utile segnalare un testo fino a poco tempo fa inedito, che mostra con quanta cura e paziente lavoro si adoperarono gli uomini preposti all’attuazione di quanto Sacrosanctum Concilium chiedeva: cf. A. Lameri, “Ordo lectionum: un documento inedito della fase preparatoria al Concilio”, in CVII – Studi e Ricerche 6 (2012) 121-132.

La preparazione della Sacrosanctum Concilium: estratti dal lavoro della Sottocommissione IX De Sacramentis

Offriamo ai lettori del blog un documento inedito, relativo ai primi passi della formazione del capitolo sui Sacramenti della Costituzione liturgica.

La Commissione preparatoria De Liturgia assegnò a 13 Sottocommissioni gli altrettanti temi che, secondo le direttive della Commissione Centrale preparatoria e le intuizioni dei membri della stessa Commissione De Liturgia, si decise dovessero essere affrontati in vista della redazione di uno schema per i lavori conciliari.

La IX Sottocommissione avrebbe dovuto occuparsi della formulazione di osservazioni e proposte relative all’ambito dei sacramenti e dei sacramentali. I membri della sottocommissione, della cui storia si dirà meglio in altri articoli e di cui si offrono indicazioni bibliografiche al termine dell’articolo, presentarono in frutto del loro lavoro alla seconda riunione plenaria della Commissione De Liturgia, svoltasi a Roma nell’aprile del 1961. A seguito della discussione e degli emendamenti richiesti, si ritenne necessaria una nuova redazione dei testi che tenesse conto anche del fatto che sottocommissioni diverse avevano notato e proposto simili considerazioni. La nuova formulazione del testo della Sottocommissione IX, presentato in prima redazione nei giorni 21 e 22 aprile, venne presentata il giorno 24 aprile.

Questo testo sarà ripreso dalla Segreteria della Commissione De Liturgia e, passando per vari passaggi di revisioni e limature, diventerà il III Capitolo della SC.

DE SACRAMENTIS ET SACRAMENTALIBUS

  I. DE SACRAMENTIS ET SACRAMENTALIBUS RECOGNOSCENDIS IN GENERE


1. (Necessitas recognitionis faciendae). Maxime ad vitam christianam alendam interest ut fideles sacramenta et sacramentalia, divinae gratiae et cultus inexhaustos fontes, impensissime et cum optimo fructu frequentent. Quod tunc sane facilius fit, si ipsa, quoad eorum liturgicam structuram, quoad textus et ritus, ita ordinantur ut optime res divinas quas significant et suo quoque modo efficient, sic exprimant, ut a fidelibus possint facile percipi et actuosa atque communitarian participation celebrari.

Cum autem, decursu temporum, quaedam in ea irrepserint quae praedictae eorum naturae minus bene respondeant, cum fidelium detriment, Sacrosancta Synodus decernit, libros liturgicos Ecclesiae romanae, qui ritus sacramentales describunt, imprimis Pontificale et Rituale Romanum; ex integro quam primum esse recognoscendos.

 

         2. (Principia generaliora recognitionis). In hac vero recognitione facienda:

a) praemissa accurata investigatione de singulorum sacramentorum et sacramentalium aspectu theologico, historico et pastorali, et prae oculis habitis legibus generalibus structurae et mentis liturgiae;

b) sana traditio retineatur et via legitimo progressi aperiatur;

c) ratio habeatur praesertim de experientiis recentioris generalis instaurationis liturgicae et in specie hodiernarum Collectionum Rituum et particularium indultorum iam concessorum;

d) salva, in necessariis, unitate liturgica Ecclesiae occidentalis, legitimis varietatibus et aptationibus locorum, regionum, coetum locus relinquatur;

e) Collectiones Rituum a Conferentiis Episcoporum quam primum paren-[f. 2/270]tur, non inconsultis peritis, et praevia SRC approbatione, ubique adhibeantur.

 

         3. (Principia ex natura pastorali sacramentorum). Sacramenta porro et sacramentalia, quias sunt propter homine et ultimo honorem Dei intendunt, ad duo ordinantur, ad hominis scilicet sanctificationem et ad cultum christianum debite Deo reddendum (cf. S. Thomas, Summa III 63 a. 5 et 6); utpote vero signa sacra «ad instructionem pertinent» (idem, De Verit. 27 a. 4). Unde fidem non solum supponunt et protestantur, sed etiam, tum in eorum substantia cum in universa eorum celebratione liturgica «verbis et rebus» alunt, qua fideles ad gratiam fructuose recipiendam et ad cultum Deo debite reddendum etiam proxime disponuntur. Ideo «sacramenta fidei» dicuntur.

Exinde in eorum recognitione facienda:

a) ritus exstruantur modo simplici et claro, omnium fidelium captui accomodato, sint brevitate perspicui neque generatim commentationibus indigeant ut intelligantur;

b) si necessariae sint, breves admonitiones praevideantur, ad libitum sacerdotis in momentis opportunioribus dicendae. Locus etiam aptior pro sermone notetur;

c) prae oculis habitis hodiernis religiosis et socialibus adiunctis, veris pastoralibus necessitatibus fidelium necnon gentis ingenio accomodentur;

d) in eorum celebrations lingua adhibeatur fidelibus magis nota, quibusdam formulis exceptis;

e) ritibus baptismatis, confirmationis, matrimonii, funeralium, si extra missam celebrantur, aptae lectiones ex Scriptura inserantur;

f) in institutione Christiana, doctrina de sacramentis et sacramentalibus, spectata simul theoria et praxi liturgica, tradatur.

 

         4. (Principia ex natura hierarchica et communitarian sacramentorum). Sacramenta et sacramentalia Novae Legis non sunt actiones mere privatae, sed totius Ecclesiae Christi totamque semper communitatem suo

[f. 3/271]

quoque modo afficiunt, magis vero immediate communitatem fidelium quae sub parocho legitimo pastore, ad episcopi «societatis et operis adiumentum» (Rit. Rom.) electo, in signulis paroeciis ordinatur.

Quapropter in eorum celebratione Ecclesiae natura hierarchica demonstratur, in primis per episcopum et parochum, iuxta uniuscuiusque ritus naturam, una cum populo Dei. Ideo:

a) ita ordinentur ut in eis actuosa, immediata et comunitaria participatio fidelium, modo unicuique ritui congruo facilis evadat. In specie, prout natura ritus patitur, preces litanicas inserantur et apti cantus a populo decantandi permittantur;

b) rubricae etiam fideles astantes prae oculis habeant eorumque participationem in celebratione definiant urgeantque;

c) in celebratione sacramentorum et sacramentalium unusquisque sive ministrorum sive fidelium solum et totum id agat quod ei ex natura rei spectat;

d) in celebrazione baptismatis, confirmationis, matrimonii praecipuorumque sacramentalium, in quantum fieri potest, ritui singulari et quasi privato, semper praeferatur ritus communis cum frequentia et actuosa participatione communitatis paroeciae.

e) Nonnisi ex vera necessitate baptismata, matrimonia, confirmationes, funeralia extra ecclesiam paroecialem fieri permittatur, abusibus stricte suppressis;

f) in sacramentorum et sacramentalium celebrazione nulla habeatur acceptio personarum aut conditionum, sive in coeremoniis sive in exterioribus pompis.

 

         5. (Principia ex connexione sacramentorum cum Mysterio paschali). Omnia demum sacramenta et sacramentalia virtutem suam a Mysterio passionis, mortis et resurrectionis Christi derivant, in baptismate fundantur et ad sacrificium eucharistiae sicut ad finem ordinantur. Ideo, in quantum fieri, potest, in textibus, caeremoniis et circumstantiis temporis hanc eorum connexionem cum Mysterio paschali, cum baptismate [f. 4/272] et eucharistia exprimant.

 

 

II. DE SACRAMENTIS ET SACRAMENTALIBUS RECOGNOSCENDIS IN SPECIE

 

A. De initiatione cristiana.

 

6. Instauretur catechumenatus adultorum diversis gradibus distinctus, qui diversis ritibus, diversis temporibus celebrandis, signentur. Itaque tempus catechumenatus non sit exclusive modo instructioni deditum, sed etiam actione sacramentali sanctificetur.

 

7. Praesertim in terris missionum, elementa initiationis admittantur, quae apud unumquemque populum in usu reperiuntur, quatenus ritui christiano aptari possunt.

 

a) De Baptismo

8. Ritus ad baptizandos adultos recognoscantur, ratione habita catechumenatus instaurati. Missae, quae celebrationem baptismi sequitur, addatur Hanc igitur proprium ex Missa Paschatis. Pro casibus quibus baptismus extra diem dominicam celebratur, missa In celebratione baptismi Missali Romano inseratur atque missis votivis I.ae classis adscribatur.

 

9. Ritus ad baptizandos parvulos horum condicioni sit appropriatus et partes patrinorum et parentum melius in lucem ponat.

 

10. Conficiatur Ordo brevis baptismi, qui a catechistis in terries missionum et generatim a fidelibus, in periculo mortis, in absentia sacerdotis vel diaconi, adhiberi possit.

 

11. Loco «Ordinis supplendi omissa super infantem baptizatum», novus ritus conficiatur ad solemnizandum ingressum in Ecclesiam infantis, qui ritu brevi fuerat baptizatus. Pari modo provideatur cum neoconversis iam valide baptizatis.

 

12. In clinicis infantes non baptizentur, nisi casu gravi neces-[f.5/273]sitatis. Ideoque in eis erectio fontis baptismalis non permittitur.

 

13. Aqua baptismalis extra tempus paschale toties quoties in ipso ritu baptismatis breviori formula benedicatur.

 

b) De Confirmatione.

14. Ritus confirmationis ita recognoscatur ut ipsa administratio sacramenti aptiori introductione liturgica praeparetur. Ut vero melius eluceat et inculcetur eius natura, quae est perfectio gratiae baptismalis, in eo ritu inserantur profession fidei et renunciation satanae. Integra manente facultate ut pro necessitate extra missam administretur, conficiatur etiam ritus infra missam, quando possibile est, celebrari possit.

 

15. In formula trinitaria, qua fit consignatio in fronte confirmatorum, unicum signum crucis adhibeatur.

 

B. De Eucharestia.

 

16. Ut melius servetur forma convivii sacri sub qua Christus sacrificium Novae Legis instituit et clarius exprimatur per communionem participari altaris sacrificio, maxime curent sacerdotes ut fideles eidem communicent postquam celebrans Corpus et Sanguinem I. C. sumpserit et quidem hostiis in eodem sacrificio consecratis.

 

17. In communione fidelium formula brevior permittatur, ut «Corpus Domini. Amen» vel similis.

 

18. Ad fidelium obtemperandum mandato Christi: «Accipite, manducate….bibite omnes», restauretur communio sub duabus speciebus in concelebratione et in ordinationibus, permittitur vero in aliis specialibus circumstantiis ut sunt consecratio monastica, celebratio matrimonii, conversio adulti, diaconus et subdiaconus in missa solemni.

 

19. Ut melius significetur Eucharistiae fructus, qui est unitas Ecclesiae, instauratur concelebratio in feria V in Coena Domini, per-[f. 6/274]mittitur vero in quibusdam particularibus circumstantiis et in quibusdam communitatibus, de licentia Ordinarii.

 

C. De Paenitentia.

 

20. Ad altius imprimendum in fidelium animos indolem sociale peccati et partes Ecclesiae in actione paenitentiae, sensus paenitentialis temporis quadragesimalis fortius inculcetur et oratio totius Ecclesia pro peccatoribus in meliorem lucem ponatur.

 

21. In absolvendis peccatoribus simplicior formula adhibeatur.

 

 

D. De Unctione infirmorum.

 

22. Hoc sacramentum, quod deinceps «Unctio infirmorum» vocabitur, non est sacramentum morientum, sed graviter aegrotantium ideoque tempus opportunum illud recipiendi est statim ac fidelis in gravem morbum inciderit.

 

23. Unctio infirmi locum habeat post confessionem et sumptionem Eucharistiae.

 

24. In ritu unctionis, ut habeatur in Rituali, orationum distributio ante et post unctionem recongnoscatur.

 

25. Unctio sacra in diuturna infirmitate aliquando iterari potest.

 

 

E. De Ordine.

 

26. Omnes ritus ordinationum a peritis recognoscatur. Monitiones autem fiant lingua fidelibus nota.

 

 

F. De Matrimonio.

 

27. Structura ritus celebrandi Matrimonium in Rituali Romano funditus recognoscatur, salva facultate uniuscuiusque Conferentiae episco-[f. 7/275]porum conficiendi pro singulis regionibus integrum ritum circumstantiis locorum aptatum

 

28. Matrimonium ordinarie infra missam celebretur, post lectionem evangelii et homiliam. In «missa pro sponsis» instauratur praefatio propria ex Gelasiano n. 1446. Benedictio sponsae in missa dicatur in lingua vernacula ante «Pax Domini».

 

 

G. De Exequiis

 

29. Conficiatur ritus exsequiarum ubi sensus paschalis mortis christianae melius adumbretur, condicionibus, et traditionibus singularum regionum adaptandus.

 

30. Ex integro recognoscatur ritus sepeliendi parvulos. Propriam missam habeat ex formulariis antiquis sumptam.

 

 

H. De Sacramentalibus.

31. Sacramentalia, praesertim maiora, funditus recognoscantur, prae oculis habito principio de facili, actuosa et immediata participatione fidelium et attentis odierni necessitatibus. In Rituali Romano recognoscendo, etiam nova sacramentalia, prout necessitats expostulat, addantur.

 

32. Brevietur ritus benedictionis abbatis et ab eo quidquid imitationem consecrationis episcoporum sapit tollatur.

 

33. Conficiatur ritus vestitionis, professionis religiosae et renovationis votorum, qui hac in re valde optandam unitatem, sobrietatem et dignitatem inducat. Professio religiosa infra missam fiat.

 

34. Benedictiones trifariam distinguantur: a) communes, ab omnibus uti sunt, praevia recognitio, adhibendae; b) propriae, de iudicio singularum Conferentiarum episcoporum pro singulis regionibus approbandae; c) mixtae, singulis regionibus aptandae.

Bibliografia:

M. Felini, La parola della riconciliazione, Roma 2013,  62-88.

B. Baroffio, “Mons. Mario Righetti e il capitolo III della Sacrosanctum Concilium”, in Teologia Liturgia Storia, Miscellanea in onore di Carlo Manziana vescovo di Crema, ed. C. Ghidelli, Brescia 1977, 319-350.

 

Lo schema comparativo che illustra il trapasso del testo elaborato dalla IX Sottocommissione (indice a sinistra) alla prima redazione del Capitolo sui sacramenti ad opera della Segreteria della Commissione preparatoria De Liturgia (indice a destra)

Lo schema comparativo che illustra il trapasso del testo elaborato dalla IX Sottocommissione (indice a sinistra) alla prima redazione del Capitolo sui sacramenti ad opera della Segreteria della Commissione preparatoria De Liturgia (indice a destra)